30098 wyprzedaży, kodów rabatowych i promocji do sklepów stacjonarnych i internetowych w jednym miejscu

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU RABATER (RABATER.PL)

Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) określa podstawowe zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych, ich przechowywania i wykorzystywania, wykorzystywania plików cookies oraz dostępu do informacji na urządzeniach klientów oraz danych przetwarzanych przez Boson Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Bociania 21/1, 02-807 Warszawa (dalej: „Rabater”).

Polityka Prywatności obejmuje serwis Rabater dostępny pod adresem internetowym www.rabater.pl (dalej: „Serwis”). Za pomocą Serwisu świadczone są usługi mające na celu umożliwienie korzystającym z Serwisu, dostęp do promocji, rabatów, lub innych ofert specjalnych (dalej: „Rabat”).

Każda osoba fizyczna ma prawo do pozyskania informacji, czy i jakie dane tej osoby są przetwarzane przez Rabater. Nadto każda osoba fizyczna ma prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na uprawnienie Rabater do przetwarzania danych osobowych przed otrzymaniem przez Rabater oświadczenia o cofnięciu zgody.

Każda osoba ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia jej danych, jeśli:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a nie istnieje inna podstawa ich przetwarzania,
b) zgoda, na której podstawie opiera się przetwarzanie danych została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
c) osoba fizyczna wniesienie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Rabater i brak jest nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, lub
d) gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.
Administratorem danych osobowych jest Boson spółka z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Rabater dokłada wszelkich starań, by dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celami, dla których zostały zebrane. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawem, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (dalej: „RODO”). W przypadku uznania, że dane osobowe są przez Rabater przetwarzane nieprawidłowo, osoba fizyczna może poinformować o tym Rabater. Osobie fizycznej przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rabater informuje, że dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwe do zidentyfikowania osobie fizycznej. Ich przetwarzanie to czynności odbywające się na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Rabater przetwarza dane osobowe na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika lub na podstawie przepisów prawa uprawniających Rabater do ich przetwarzania.

Rabater informuje, że w ramach korzystania z usług świadczonych przez Rabater za pomocą Serwisu gromadzone są informacje o numerach IP, z których osoby łączą się z Serwisem. Dane te służą jedynie analizie i weryfikacji działania Serwisu i mogą wykorzystywane do celów statystycznych. Jeśli w Polityce Prywatności nie stwierdzono inaczej, dane zebrane przez Rabater mogą być wykorzystywane dalej (np. przekazywane innym podmiotom) tylko wtedy, gdy dokonano ich uprzedniej anonimizacji, a więc usunięto wszelkie treści pozwalające ustalić dane osobowe osoby, której dotyczą.

Korzystanie z Serwisu może wiązać się z zapisywaniem przez przeglądarkę internetową stosowaną przez daną osobę plików cookies (ciasteczek). Są to zazwyczaj niewielkie pliki, które pozwalają „zapamiętać”, że z daną stroną internetową łączono się z danego urządzenia lub przeglądarki. Mogą też zawierać dane dotyczące działań podejmowanych przez daną osobę w Serwisie. Użytkownik może zablokować wykorzystywanie plików cookies w danej przeglądarce internetowej lub na danym urządzeniu, korzystając z dostępnych opcji w tej przeglądarce lub w tym urządzeniu. Rabater wskazuje, że zablokowanie plików cookies może wpłynąć na korzystanie z Serwisu oraz na doświadczenia użytkownika z tym związane (np. może się to wiązać z koniecznością każdorazowego autoryzowania użytkownika podczas korzystania z Serwisu).

Rabater korzysta z usług podmiotów trzecich, które udostępniają Rabater narzędzia analityczne związane z ruchem internetowym generowanym na stronie internetowej (takie jak np. Google Analytics). Lista tych podmiotów stale się zmienia i umożliwiają one analizę ruchu internetowego, w tym sposobu interakcji użytkowników na stronach. Obecnie Rabater przekazuje dane osobowe następującym firmom: odpowiedzialny za infrastrukturę techniczną oraz hosting jest Okinet s.c. ul. Ruska 51b 50-079 Wrocław NIP: 8971857865

Rabater wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

a) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej dotyczącej towarów lub usług podmiotów trzecich, dane osobowe wykorzystywane są w celu przedstawienia informacji o tych towarach i usługach – wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a czas przetwarzania tych danych jest ograniczony do czasu wycofania zgody przez osobę fizyczną lub zakończenia świadczenia usługi komunikacji marketingowej przez
b) w celu sprzedaży towarów i usług przez platformę Rabater – przetwarzanie danych osobowych wynika z prawnie uzasadnionego interesu Rabater i dane te są przetwarzane do chwili otrzymania od danej osoby sprzeciwu dotyczącego takiego przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a czas przetwarzania tych danych jest ograniczony do czasu zakończenia obowiązywania umowy i wzajemnego rozliczenia się Rabater i użytkownika,
c) w celu rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – przetwarzanie danych wynika z prawnie uzasadnionego interesu Rabater (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a czas przetwarzania tych danych jest ograniczony do czasu rozpatrzenia reklamacji oraz zakończenia wszelkich sporów związanych z roszczeniami którejkolwiek ze stron,
d) w celach, dla których osoba fizyczna dobrowolnie udostępnia dane osobowe (np. wyraża zgodę na rejestrację rozmów telefonicznych, kontaktując się z Rabater ) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a czas przetwarzania tych danych jest ograniczony do czasu wycofania zgody przez osobę fizyczną na jej przetwarzanie we wskazanym przez tę osobę celu.
W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, okres przechowywania danych osobowych wynosi maksymalnie 10 lat.

Rabater przetwarza dane osobowe, zapewniając środki zabezpieczenia ich przetwarzania stosowne do ryzyka związanego z tym przetwarzaniem. Środki te mają na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu. Rabater przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 5 RODO, tj.

a) zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
b) zbiera dane osobowe w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzania dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
c) przetwarza dane osobowe adekwatnie, stosownie i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, dla jakich są przetwarzane,
d) przetwarzane są tylko dane prawidłowe i aktualne,
e) dane przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane,
f) dane przetwarzane są w sposób zapewniających ich odpowiednie bezpieczeństwo,
g) dane przetwarzane są w sposób zapewniający realizację praw osób, których dane dotyczą,
h) dane nie są transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.
Każdej osobie fizycznej przysługuje „prawo do bycia zapomnianym” (prawo do usunięcia danych). Nie dotyczy ono sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
c) celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
d) ustalenie, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Rabater informuje, że na podstawie zachowań użytkownika w Serwisie, w tym np. na podstawie wybieranych dotąd Rabatów, Rabater może personalizować sposób wyświetlania i promowania ofert w Serwisie, jak również w inny sposób ułatwiać dostęp użytkownikowi do treści lub funkcjonalności, z których użytkownik chętnie korzysta. Skorzystanie z tych treści lub funkcjonalności jest dobrowolne i nie wywołuje u osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.

Rabater informuje, że przetwarza następujące dane osobowe pozyskiwane od użytkownika: 1) imię i nazwisko, 2) e-mail, 3) adres, 4) rok urodzenia, 5) płeć. W przypadku reklamacji, Rabater przetwarza także dodatkowe dane które są niezbędne do jej rozpatrzenia. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu obsługi przez Rabater oraz partnerów Rabater, oraz do wykorzystania ofert, kuponów lub innych promocji oferowanych w ramach.

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie zawartej umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, osoba fizyczna ma prawo otrzymać na swój wniosek dane osobowe jego dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak też wnioskować o przekazanie jego danych w takim formacie do wskazanego administratora danych. Osoba fizyczna powinna poinformować we wniosku, czy jej dane po przekazaniu mają zostać usunięte przez Rabater.

Rabater oświadcza, że dla realizacji określonych świadczeń Rabater może udostępniać dane osobowe współpracującym z nim podmiotom. Są to:

a) podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
b) podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Rabater.
c) podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Rabater (lub podmiotów trzecich – jeśli osoba fizyczna wyraziła na to zgodę),
d) podmioty prowadzące księgowość, świadczące usługi doradztwa prawnego, doradcy podatkowi, audytorzy i biegli oraz firmy windykacyjne,
e) podmioty, które obsługują proces sprzedaży oferujące prezentowane w Serwisie,
f) organy uprawnione na podstawie przepisów prawa lub orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej do dostępu do tych danych osobowych.
W Serwisie mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych i treści niezwiązanych z Serwisem. Rabater informuje, że po przejściu na te strony użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności tych stron, a na sposób przetwarzania danych osobowych przez te podmioty Rabater nie ma wpływu.

Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25.02.2022 r.