8215 kodów rabatowych i promocji w jednym miejscu

Regulamin Rabater

Regulamin Rabater

Art. 1

[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego Rabeter.pl działającego pod adresem internetowym www.rabater.pl („Serwis”) oraz z obsługiwanych przez Serwis programów rabatowych oraz związanych z tym praw i obowiązków użytkowników (dalej “Użytkownik”) i dostawcy Serwisu (dalej “Dostawca”). Dostawcą Serwisu jest Boson Polska Sp. z o.oz siedzibą w Warszawie (02-807), przy  ul. Bocianiej 21/1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907953, NIP 951-238-65-27, REGON 360361845.
 2. Dostawca udostępnia Serwis w celu ułatwienia kontaktu Użytkownika z określonymi podmiotami („Marki”) w związku z oferowanymi przez te podmioty promocjami, rabatami lub innymi ofertami specjalnymi skierowanymi do klientów skupiając je w jednym miejscu. Dostawca nie jest stroną zamówień, czy innych transakcji pomiędzy ww. podmiotami a Użytkownikami.
 3. Serwis jest udostępniany Użytkownikom wyłącznie drogą elektroniczną.

Art. 2

[Korzystanie z Serwisu]

 1. Korzystając z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany korzystać z niego zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz normami społecznymi i obyczajowymi. W przypadku, gdy do korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu wydane zostaną szczegółowe regulaminy lub warunki świadczenia usługi, wówczas korzystanie z tych funkcjonalności możliwe jest dopiero po akceptacji tych regulaminów lub warunków. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na jakikolwiek zapis Regulaminu, wówczas zobowiązany jest on do niezwłocznego powstrzymania się od korzystania z Serwisu.
 2. W celu prawidłowego korzystania z usług, użytkownik powinien posiadać urządzenie o odpowiednich właściwościach technicznych. Serwis działa prawidłowo na większości popularnych przeglądarek takich, jak: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera.
 3. Dostawca wskazuje, że Serwis może okresowo nie działać lub nie działać w sposób prawidłowy z uwagi na czynniki, na które Dostawca nie ma wpływu, takie jak np. zakłócenie działania systemu operacyjnego Użytkownika lub słaby sygnał sieci Internet, czy awaria infrastruktury telekomunikacyjnej.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Serwisu w celach niezgodnych z prawem. Zabrania się umieszczania treści nieodpowiednich oraz naruszających moralność publiczną lub dobre obyczaje. Użytkownik zobowiązuje się także nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Serwisu oraz jego zabezpieczeń.
 5. Za pomocą Serwisu Użytkownik może uzyskiwać dostęp do zniżek w różnych sklepach w całej Polsce. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników w podstawowym zakresie jest nieodpłatne, ale Dostawca zastrzega, że dostęp do niektórych funkcjonalności Systemu, w tym dostęp do poziomu premium access, może być uzależniony od dokonywania jednorazowych lub okresowych płatności zgodnie z aktualnym cennikiem Dostawcy.
 6. Do uzyskania dostępu do niektórych funkcjonalności Serwisu może być konieczne założenie przez Użytkownika konta użytkownika i podanie prawidłowych danych osobowych (rejestracja) w tym: imienia, nazwiska, adresu e-mail, miejscowości aktualnego zamieszkania oraz numeru telefonu. Użytkownik niezrejestrowany ma dostęp wyłącznie do Serwisu na poziomie podstawowym. Rozszerzenie dostępnych funkcjonalności w tym dostęp do poziomu premium access wymaga rejestracji Użytkownika i podanie przez niego danych. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania danych, w szczególności adresu e-mail oraz numeru telefonu, , które są kluczowym środkiem komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą.
 7. Serwis nie weryfikuje wieku ani innych cech Użytkownika, które mogą uniemożliwiać zgodne z prawem zamawianie określonych usług lub produktów. Dostawca wskazuje, że przepisy prawa mogą m.in. zabraniać osobom w określonym wieku lub stanie upojenia zamawianie i konsumpcję pewnych produktów (alkoholu, papierosów itp.). W przypadku zamówienia takich usług lub produktów, Usługodawca ma prawo zweryfikować wiek lub stan Użytkownika i podjąć próbę weryfikacji wieku Użytkownika.
 8. Korzystanie z Serwisu nie reguluje całości relacji pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. W szczególności korzystanie z usług Usługodawcy powinno odbywać się zgodnie z regulaminem dostawcy usług internetowych Użytkownika, przepisami prawa oraz przyjętymi zasadami współżycia społecznego i zwyczajami.
 9. Możliwość korzystania z Serwisu udzielana jest na czas nieokreślony.

Art. 3

[Prawa własności intelektualnej]

 1. Korzystając z Serwisu Użytkownik może mieć styczność ze znakami handlowymi, utworami i treściami, do których prawa własności intelektualnej należą do Dostawcy lub podmiotów trzecich. Użytkownikowi nie wolno korzystać z nich w sposób sprzeczny z prawem i zasadami współżycia społecznego, a w szczególności kopiować, przerabiać, oznaczać siebie, oznaczać produkty lub usługi.
 2. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu Użytkownik otrzymuje niewyłączną, nieodpłatną licencję na korzystanie z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem. Licencja obejmuje prawo do zwielokrotniania znaków handlowych, utworów i treści na urządzeniu Użytkownika w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z Serwisu. Powyższa licencja nie upoważnia do udzielania dalszych sublicencji. Użytkownik nie może w żaden sposób (inny niż przewidziany w Regulaminie) posługiwać się znakami handlowymi, utworami lub treściami pozyskanymi za pomocą Serwisu, bez uprzedniej zgody Dostawcy lub podmiotu, do którego dany znak towarowy, utwór lub treść należy. W szczególności zakaz dotyczy wykorzystania tych znaków towarowych, utworów lub treści w innych aplikacjach, sieciach komputerowych lub sieciach teleinformatycznych. Licencja może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym momencie, a w tym celu wystarczy, że:
  1. Użytkownik opuści Serwis lub
  2. Dostawca poinformuje Użytkownika o rozwiązaniu licencji drogą mailową, poprzez informację zamieszczoną w Serwisie wskazując przyczynę rozwiązania; przyczyną rozwiązania może być: naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa lub obowiązujących w Polsce norm społecznych i kulturowych, zaprzestanie udostępniania Serwisu użytkownikom, istotna zmiana zasad udostępniania Serwisu, zakończenie działalności przez Dostawcę; rozwiązanie licencji przez Dostawcę następuje z zachowaniem 7- dniowego terminu wypowiedzenia licząc od dnia wysłania e-maila do użytkownika;
 3. Zamieszczając określone treści w Serwisie, mogące stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dostawca udziela Użytkownikowi na analogicznych zasadach jak w art. 3 ust. 2 Regulaminu licencji na korzystanie z tych treści na wszelkich istniejących wówczas polach eksploatacji, w tym:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenia lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Art. 4

[Reklamacje; prawo odstąpienia]

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy, na podstawie której Dostawca umożliwia korzystnie z Serwisu, w terminie 14 dni od dnia rejestracji, a w tym celu wystarczające jest poinformowanie Dostawcy o takiej decyzji pocztą elektroniczną na adres: wskazując w wiadomości dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować Użytkownika. Odstąpienie nie wymaga podania przyczyny. Ponadto Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu i usunąć swoje konto Użytkownika. Jeżeli korzystanie z Serwisu wiązało się z uiszczaniem przez Użytkownika opłat okresowych, to zaprzestanie korzystania z Serwisu jest skuteczne na koniec danego okresu rozliczeniowego i Użytkownik nie jest zobowiązany do uiszczania opłat za dalsze okresy rozliczeniowe.
 2. Użytkownik, w związku z nieprawidłowym świadczeniem Serwisu, może w każdej chwili złożyć reklamację wysyłając e-mail na adres [email protected]. Dostawca wskazuje, że reklamacja powinna dotyczyć kwestii, które pozostają w gestii Dostawcy. W gestii Dostawcy nie leżą przede wszystkim zasady rabatów, ofert specjalnych czy innych ofert, które Serwis prezentuje Użytkownikom.
 3. Zgłaszając reklamację, Użytkownik powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację, nazwę i model urządzenia, na którym doświadczył nieprawidłowego działanie Serwisu, wersję systemu operacyjnego oraz opis zdarzenia. Brak którejkolwiek z tych informacji może utrudnić lub uniemożliwić zweryfikowanie reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji, przy czym Dostawca zastrzega sobie prawo przedłużenia tego terminu w przypadkach szczególnie skomplikowanych, przy czym termin rozpatrywania reklamacji nie może być dłuższy niż 30 dni.
 5. Dostawca wskazuje, że dane zawarte w Serwisie stanowią dane dostarczane przez podmioty trzecie. Dostawca nie weryfikuje ich poprawności i aktualności, a jedynie dostarcza narzędzia umożliwiające skorzystanie z tych danych.
 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem, jeżeli Dostawca udostępnił możliwość korzystania z Serwisu za wyraźną zgodą Użytkownika i poinformował przed rozpoczęciem korzystania, że po jego rozpoczęciu Użytkownik utraci prawo odstąpienia od umowy. Wyłączenie prawa odstąpienia dotyczy tylko sytuacji w których korzystanie z Serwisu powiązane jest z dokonywaniem płatności.

Art. 5

[Ochrona danych osobowych]

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Dostawca. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich zmiany, uzupełnienie, usunięcia, sprostowania i czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację. Zakres uprawnień Użytkowników regulują aktualnie obowiązujące przepisy normujące zasady przetwarzania danych osobowych.
 2. Podczas rejestracji oraz w późniejszym okresie korzystania z Serwisu Użytkownik może udzielić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (np. w celach marketingowych) oraz w każdym czasie odwołać tę zgodę.
 3. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].
 4. Zakładając konto użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do podania prawidłowych danych i ich aktualizacji za każdym razem, gdy ulegną zmianie.
 5. Serwis może zbierać dane dotyczące korzystania z Użytkownika z serwisu do celów statystycznych oraz innych celów, jeśli wyrazisz na to zgodę. W tym celu pozyskane mogą być np. informacje o miejscach, w których logujesz się do Serwisu, czasie korzystania z niego, podejmowanych interakcjach. W ramach konta Użytkownik może uzyskać dostęp do niektórych interakcji podejmowanych za pomocą Serwisu, np. historii swoich zamówień.
 6. W przypadku korzystania z Serwisu na urządzeniu, które pozwala na zapisywanie plików cookies, mogą być zapisywane pliki cookies (ciasteczka). Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć zapisywanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu, z którego korzysta Serwis. Dostawca wskazuje, że w większości przypadków ustawienia przeglądarki internetowej pozwalają na domyślne zapisywanie plików cookies oraz innych informacji o Użytkowniku.
 7. W Serwisie mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych. Dostawca wskazuje, że po przejściu na te strony należy zapoznać się z polityką prywatności, regulaminem lub warunkami świadczenia usług, które na tych stronach obowiązują.

Art. 6

[Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy, w tym dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną, prawa autorskiego i praw pokrewnych, ochrony danych osobowych oraz prawa zobowiązań. Żadne z postanowień Regulaminu nie powinno być rozumiane w taki sposób, że ogranicza powszechnie obowiązujące uprawnienia konsumenta w przypadku umów zawieranych drogą elektroniczną.
 2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu.
 3. Regulamin może ulegać zmianom. O zmianach Użytkownik zostanie poinformowany z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni za pomocą komunikatu wyświetlanego w Serwisie, bądź w inny sposób (np. za pomocą wiadomości e-mail). Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu. Jeżeli Użytkownik chce również, aby Dostawca usunął dane podane w związku z korzystaniem z Serwisu, to należy zwrócić się z takim żądaniem na adres [email protected] Po otrzymaniu takiego żądania Dostawca niezwłocznie usuwa dane Użytkownika.
 4. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z możliwości pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów oraz innych organów, instytucji i organizacji społecznych do których zadań należy ochrona konsumentów – zgodnie z przepisami dotyczącymi rozstrzygania takich sporów.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2021 r.

 

 

 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ “Rabater Days

 

1. ORGANIZATOR AKCJI

Organizatorem akcji promocyjnej „Rabeter Days”, zwanej dalej „Akcją Promocyjną” jest Boson Polska Sp. Zo.o. , z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bociania 21/1, 02-807 Warszawa, zwana dalej Organizatorem.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Celem Akcji Promocyjnej jest umożliwienie użytkownikom skorzystania z rabatów na zakupy lub usługi na podstawie kuponów/kodów rabatowych, które będą zamieszczone na stronie internetowej rabater.pl

2.2. Partnerami Akcji Promocyjnej są firmy prezentujące oferty swoich produktów lub usług na stronie internetowej rabater.pl udzielające rabatu lub innej promocji użytkownikom na zakupy dokonywane we wskazanych sklepach stacjonarnych/ internetowych lub usługi świadczone we wskazanych miejscach, w formie i terminie opisanych na kuponie rabatowym.

2.3. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zrealizować uprawnienie wynikające z posiadania kuponu rabatowego za zgodą przedstawiciela ustawowego.

3. ZASADY AKCJI

3.1 Kupony/kody rabatowe z ofertą produktów lub usług firm biorących udział w Akcji Promocyjnej będą opublikowane na stronie rabater.pl.

3.2 Każdy kupon/kod rabatowy zawiera następujące informacje: nazwę firmy/marki, wysokość rabatu, okres obowiązywania rabatów oraz rodzaj asortymentu bądź usługi objętej promocją.

3.3 Kupony/kody rabatowe mogą być realizowane we wszystkich sklepach biorących udział w Akcji Promocyjnej od 16 do 19 września 2021 roku. W przypadku, gdy Partner Akcji Promocyjnej oferuje inny termin obowiązywania rabatów, informacja taka znajduje się na kuponie rabatowym.

3.4 W przypadku sklepów stacjonarnych, kupon uprawnia do zakupu w okresie trwania Akcji Promocyjnej, który będzie weryfikowany poprzez ukazanie kuponu rabatowego na urządzeniu elektronicznym lub użycie kodu rabatowego widocznego na kuponie rabatowym. W przypadku sklepów internetowych do zakupów z rabatem upoważnia specjalny kod zamieszczony na kuponie.

3.5 Kupon/kod rabatowy uprawnia do zakupów, bez względu na ilość sztuk, chyba że wzbudza ona podejrzenie zakupu w celu odsprzedaży.

3.6 Aby zrealizować kupon/kod objęty Akcją Promocyjną należy przy zakupie w wybranym sklepie bądź punkcie usługowym objętym Akcją Promocyjną okazać kupon dostępny na stronie rabater.pl lub użyć kodu rabatowego widniejącego na kuponie rabatowym, który uprawnia do otrzymania rabatu. W przypadku zakupów online przy płaceniu za wybrany produkt bądź usługę należy wpisać kod rabatowy znajdujący się na kuponie rabatowym.

3.7 Rabaty wynikające z kuponów/kodów objętych Akcją Promocyjną nie łączą się z innymi promocjami wprowadzonymi przez Parterów tj. nie będą udzielane na zakup produktów, które zostały między innymi objęte innymi promocjami, obniżkami, przecenami itp.

3.8 Kupony/kody rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne produkty lub usługi.

3.9 Pracownik sklepu biorącego udział w Akcji Promocyjnej uprawniony jest do odmówienia przyjęcia kuponu i jego realizacji, jeżeli przedłożony kupon budzi jego wątpliwości co do autentyczności i/lub legalności pochodzenia.

3.10 Uprawnienia wynikające z posiadania kuponu rabatowego nie będą realizowane po zakończeniu Akcji Promocyjnej, chyba że taka informacja znajdzie się na kuponie rabatowym. 3.11 W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Organizatorzy oświadczają, iż nie ponoszą odpowiedzialności za ograniczenia, utrudnienia lub brak możliwości przeprowadzenia w całości lub części Akcji Promocyjnej z powodu wprowadzenia przez organy władzy państwowej regulacji prawnych wynikających z ograniczeń lub obowiązków. Dodatkowo w przypadku działania siły wyższej, Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utrudnienia, ograniczenia lub brak możliwości przeprowadzenia Akcji Promocyjnej. Siła Wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec normalnie istniejącymi środkami, w szczególności: epidemia, wprowadzenie stanu wyjątkowego, wojna, strajk, klęski żywiołowe, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków oraz akty władzy publicznej itp., które uniemożliwiają realizację Akcji Promocyjnej.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 Firmy uczestniczące w Akcji Promocyjnej zobowiązują się udzielić rabatu użytkownikom na podstawie okazanych przez nich kuponów/kodów rabatowych dostępnych na stronie rabater.pl.

4.2 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania podejmowane przez obsługę sklepów/punktów biorących udział w Akcji Promocyjnej, w tym za problemy techniczne mające wpływ na realizację zniżek w poszczególnych sklepach/punktach.

4.3. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zgodę Uczestnika na warunki promocji określone niniejszym Regulaminem.

4.4. Wszelkie reklamacje związane z Akcją Promocyjną należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na podany powyżej adres wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w terminie do 14 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej.

 4.5 Niniejszy Regulamin akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora Akcji Promocyjnej.

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ “ZAKUPY Z KLASĄ

1. ORGANIZATOR AKCJI

Organizatorem akcji promocyjnej „Zakupy z klasą”, zwanej dalej „Akcją Promocyjną”, jest
Wydawnictwo Zwierciadło, spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Widok 8, 00-023
Warszawa oraz Boson Polska spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bociania 21/1, 02-807
Warszawa, zwani dalej Organizatorami.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Celem Akcji Promocyjnej jest umożliwienie czytelnikom magazynu „Zwierciadło” skorzystania z 
rabatów na zakupy lub usługi na podstawie kuponów/kodów rabatowych, które będą zamieszczone
w kwietniowym (4/2022) wydaniu magazynu „Zwierciadło”.
2.2. Partnerami Akcji Promocyjnej są firmy prezentujące oferty swoich produktów lub usług na
łamach magazynu “Zwierciadło” udzielające rabatu lub innej promocji czytelnikom magazynu
„Zwierciadło” na zakupy dokonywane we wskazanych sklepach stacjonarnych/ internetowych lub 
usługi świadczone we wskazanych miejscach, w formie i terminie opisanych na kuponie rabatowym.
2.3. Uczestnikami Akcji Promocyjnej są czytelnicy magazynu „Zwierciadło”. Uczestnikiem Akcji
Promocyjnej może byd każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolnośd do czynności prawnych.
Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zrealizowad uprawnienie
wynikające z posiadania kuponu rabatowego za zgodą przedstawiciela ustawowego.

3. ZASADY AKCJI

3.1 Kupony/kody rabatowe z ofertą produktów lub usług firm biorących udział w Akcji Promocyjnej
będą opublikowane w magazynie „Zwierciadło” w numerze 4/2022 (na rynku od 08.03.2022) oraz na
stronie internetowej www.rabater.pl/zakupy-z-klasa
3.2 Każdy kupon/kod rabatowy zawiera następujące informacje: nazwę firmy/marki, wysokośd
rabatu, okres obowiązywania rabatów oraz rodzaj asortymentu bądź usługi objętej promocją.
3.3 Kupony/kody rabatowe mogą byd realizowane we wszystkich sklepach biorących udział w Akcji
Promocyjnej od 25 do 27 marca 2022 roku. W przypadku, gdy Partner Akcji Promocyjnej oferuje inny
termin obowiązywania rabatów, informacja taka znajduje się na kuponie rabatowym.
3.4 W przypadku sklepów stacjonarnych, kupon uprawnia do jednorazowego zakupu w okresie
trwania Akcji Promocyjnej, który będzie weryfikowany poprzez skreślenie lub wycięcie z magazynu
„Zwierciadło” kuponu przez sprzedawcę po dokonaniu zakupu/zrealizowaniu usługi. W przypadku
sklepów internetowych do zakupów z rabatem upoważnia specjalny jednorazowy kod zamieszczony
na kuponie.
3.5 Kupon/kod rabatowy uprawnia do jednorazowego zakupu, bez względu na ilośd sztuk, chyba że
wzbudza ona podejrzenie zakupu w celu odsprzedaży.
3.6 Aby zrealizowad kupon/kod objęty Akcją Promocyjną należy przy zakupie w wybranym sklepie
bądź punkcie usługowym objętym Akcją Promocyjną okazad kupon/kod z magazynu „Zwierciadło” nr
4/2022 uprawniający do otrzymania rabatu. W przypadku zakupów online przy płaceniu za wybrany
produkt bądź usługę należy wpisad kod rabatowy znajdujący się na kuponie rabatowym.
3.7 Rabaty wynikające z kuponów/kodów objętych Akcją Promocyjną nie łączą się z innymi
promocjami wprowadzonymi przez Parterów tj. nie będą udzielane na zakup produktów, które
zostały między innymi objęte innymi promocjami, obniżkami, przecenami itp.
3.8 Kupony/kody rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne produkty lub usługi.
3.9 Pracownik sklepu biorącego udział w Akcji Promocyjnej uprawniony jest do odmówienia przyjęcia
kuponu/kodu i jego realizacji, jeżeli przedłożony kupon/kod budzi jego wątpliwości co do
autentyczności i/lub legalności pochodzenia.
3.10 Uprawnienia wynikające z posiadania kuponu rabatowego nie będą realizowane po zakooczeniu
Akcji Promocyjnej, chyba że taka informacja znajdzie się na kuponie rabatowym.
3.11 W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Organizatorzy oświadczają, iż nie
ponoszą odpowiedzialności za ograniczenia, utrudnienia lub brak możliwości przeprowadzenia w
całości lub części Akcji Promocyjnej z powodu wprowadzenia przez organy władzy paostwowej
regulacji prawnych wynikających z ograniczeo lub obowiązków. Dodatkowo w przypadku działania
siły wyższej, Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utrudnienia, ograniczenia lub brak
możliwości przeprowadzenia Akcji Promocyjnej. Siła Wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, nie
dające się przewidzied, którego skutkom nie można było zapobiec normalnie istniejącymi środkami, w
szczególności: epidemia, wprowadzenie stanu wyjątkowego, wojna, strajk, klęski żywiołowe, powódź,
blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy
budowli lub budynków oraz akty władzy publicznej itp., które uniemożliwiają realizację Akcji
Promocyjnej.

4. ADRESY SKLEPÓW

Adresy sklepów/punktów wszystkich Partnerów biorących udział w Akcji Promocyjnej znajdują się na
stronie zwierciadlo.pl/zakupyzklasa oraz rabater.pl/zakupy-z-klasa
5. POSTANOWIENIA KOOCOWE
5.1 Firmy uczestniczące w Akcji Promocyjnej zobowiązują się udzielid rabatu czytelnikom magazynu
„Zwierciadło” na podstawie okazanych przez nich kuponów/kodów rabatowych pochodzących z 
kwietniowego (4/2022) wydania magazynu „Zwierciadło”.
5.2 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania podejmowane przez obsługę
sklepów/punktów biorących udział w Akcji Promocyjnej, w tym za problemy techniczne mające
wpływ na realizację zniżek w poszczególnych sklepach/punktach.
5.3. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zgodę Uczestnika na warunki promocji określone
niniejszym Regulaminem.
5.4. Wszelkie reklamacje związane z Akcją Promocyjną należy zgłaszad pisemnie do Organizatorów na
podane powyżej adresy wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w terminie do 14 dni od daty
zakooczenia Akcji Promocyjnej.
5.5 Niniejszy Regulamin akcji jest dostępny na stronach zwierciadlo.pl/zakupyzklasa,
rabater.pl/zakupy-z-klasa oraz w siedzibach Organizatorów Akcji Promocyjnej.

 

Lista sklepów biorących udział w akcji Zakupy z Klasą