30441 wyprzedaży, kodów rabatowych i promocji do sklepów stacjonarnych i internetowych w jednym miejscu

Regulamin Rabater

Art. 1

[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego Rabeter.pl działającego pod adresem internetowym www.rabater.pl („Serwis”) oraz z obsługiwanych przez Serwis programów rabatowych oraz związanych z tym praw i obowiązków użytkowników (dalej “Użytkownik”) i dostawcy Serwisu (dalej “Dostawca”). Dostawcą Serwisu jest Boson Polska Sp. z o.oz siedzibą w Warszawie (02-807), przy  ul. Bocianiej 21/1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907953, NIP 951-238-65-27, REGON 360361845.
 2. Dostawca udostępnia Serwis w celu ułatwienia kontaktu Użytkownika z określonymi podmiotami („Marki”) w związku z oferowanymi przez te podmioty promocjami, rabatami lub innymi ofertami specjalnymi skierowanymi do klientów skupiając je w jednym miejscu. Dostawca nie jest stroną zamówień, czy innych transakcji pomiędzy ww. podmiotami a Użytkownikami.
 3. Serwis jest udostępniany Użytkownikom wyłącznie drogą elektroniczną.

Art. 2

[Korzystanie z Serwisu]

 1. Korzystając z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany korzystać z niego zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz normami społecznymi i obyczajowymi. W przypadku, gdy do korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu wydane zostaną szczegółowe regulaminy lub warunki świadczenia usługi, wówczas korzystanie z tych funkcjonalności możliwe jest dopiero po akceptacji tych regulaminów lub warunków. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na jakikolwiek zapis Regulaminu, wówczas zobowiązany jest on do niezwłocznego powstrzymania się od korzystania z Serwisu.
 2. W celu prawidłowego korzystania z usług, użytkownik powinien posiadać urządzenie o odpowiednich właściwościach technicznych. Serwis działa prawidłowo na większości popularnych przeglądarek takich, jak: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera.
 3. Dostawca wskazuje, że Serwis może okresowo nie działać lub nie działać w sposób prawidłowy z uwagi na czynniki, na które Dostawca nie ma wpływu, takie jak np. zakłócenie działania systemu operacyjnego Użytkownika lub słaby sygnał sieci Internet, czy awaria infrastruktury telekomunikacyjnej.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Serwisu w celach niezgodnych z prawem. Zabrania się umieszczania treści nieodpowiednich oraz naruszających moralność publiczną lub dobre obyczaje. Użytkownik zobowiązuje się także nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Serwisu oraz jego zabezpieczeń.
 5. Za pomocą Serwisu Użytkownik może uzyskiwać dostęp do zniżek w różnych sklepach w całej Polsce. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników w podstawowym zakresie jest nieodpłatne, ale Dostawca zastrzega, że dostęp do niektórych funkcjonalności Systemu, w tym dostęp do poziomu premium access, może być uzależniony od dokonywania jednorazowych lub okresowych płatności zgodnie z aktualnym cennikiem Dostawcy.
 6. Do uzyskania dostępu do niektórych funkcjonalności Serwisu może być konieczne założenie przez Użytkownika konta użytkownika i podanie prawidłowych danych osobowych (rejestracja) w tym: imienia, nazwiska, adresu e-mail, miejscowości aktualnego zamieszkania oraz numeru telefonu. Użytkownik niezrejestrowany ma dostęp wyłącznie do Serwisu na poziomie podstawowym. Rozszerzenie dostępnych funkcjonalności w tym dostęp do poziomu premium access wymaga rejestracji Użytkownika i podanie przez niego danych. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania danych, w szczególności adresu e-mail oraz numeru telefonu, , które są kluczowym środkiem komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą.
 7. Serwis nie weryfikuje wieku ani innych cech Użytkownika, które mogą uniemożliwiać zgodne z prawem zamawianie określonych usług lub produktów. Dostawca wskazuje, że przepisy prawa mogą m.in. zabraniać osobom w określonym wieku lub stanie upojenia zamawianie i konsumpcję pewnych produktów (alkoholu, papierosów itp.). W przypadku zamówienia takich usług lub produktów, Usługodawca ma prawo zweryfikować wiek lub stan Użytkownika i podjąć próbę weryfikacji wieku Użytkownika.
 8. Korzystanie z Serwisu nie reguluje całości relacji pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. W szczególności korzystanie z usług Usługodawcy powinno odbywać się zgodnie z regulaminem dostawcy usług internetowych Użytkownika, przepisami prawa oraz przyjętymi zasadami współżycia społecznego i zwyczajami.
 9. Możliwość korzystania z Serwisu udzielana jest na czas nieokreślony.

Art. 3

[Prawa własności intelektualnej]

 1. Korzystając z Serwisu Użytkownik może mieć styczność ze znakami handlowymi, utworami i treściami, do których prawa własności intelektualnej należą do Dostawcy lub podmiotów trzecich. Użytkownikowi nie wolno korzystać z nich w sposób sprzeczny z prawem i zasadami współżycia społecznego, a w szczególności kopiować, przerabiać, oznaczać siebie, oznaczać produkty lub usługi.
 2. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu Użytkownik otrzymuje niewyłączną, nieodpłatną licencję na korzystanie z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem. Licencja obejmuje prawo do zwielokrotniania znaków handlowych, utworów i treści na urządzeniu Użytkownika w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z Serwisu. Powyższa licencja nie upoważnia do udzielania dalszych sublicencji. Użytkownik nie może w żaden sposób (inny niż przewidziany w Regulaminie) posługiwać się znakami handlowymi, utworami lub treściami pozyskanymi za pomocą Serwisu, bez uprzedniej zgody Dostawcy lub podmiotu, do którego dany znak towarowy, utwór lub treść należy. W szczególności zakaz dotyczy wykorzystania tych znaków towarowych, utworów lub treści w innych aplikacjach, sieciach komputerowych lub sieciach teleinformatycznych. Licencja może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym momencie, a w tym celu wystarczy, że:
  1. Użytkownik opuści Serwis lub
  2. Dostawca poinformuje Użytkownika o rozwiązaniu licencji drogą mailową, poprzez informację zamieszczoną w Serwisie wskazując przyczynę rozwiązania; przyczyną rozwiązania może być: naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa lub obowiązujących w Polsce norm społecznych i kulturowych, zaprzestanie udostępniania Serwisu użytkownikom, istotna zmiana zasad udostępniania Serwisu, zakończenie działalności przez Dostawcę; rozwiązanie licencji przez Dostawcę następuje z zachowaniem 7- dniowego terminu wypowiedzenia licząc od dnia wysłania e-maila do użytkownika;
 3. Zamieszczając określone treści w Serwisie, mogące stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dostawca udziela Użytkownikowi na analogicznych zasadach jak w art. 3 ust. 2 Regulaminu licencji na korzystanie z tych treści na wszelkich istniejących wówczas polach eksploatacji, w tym:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenia lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Art. 4

[Reklamacje; prawo odstąpienia]

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy, na podstawie której Dostawca umożliwia korzystnie z Serwisu, w terminie 14 dni od dnia rejestracji, a w tym celu wystarczające jest poinformowanie Dostawcy o takiej decyzji pocztą elektroniczną na adres: wskazując w wiadomości dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować Użytkownika. Odstąpienie nie wymaga podania przyczyny. Ponadto Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu i usunąć swoje konto Użytkownika. Jeżeli korzystanie z Serwisu wiązało się z uiszczaniem przez Użytkownika opłat okresowych, to zaprzestanie korzystania z Serwisu jest skuteczne na koniec danego okresu rozliczeniowego i Użytkownik nie jest zobowiązany do uiszczania opłat za dalsze okresy rozliczeniowe.
 2. Użytkownik, w związku z nieprawidłowym świadczeniem Serwisu, może w każdej chwili złożyć reklamację wysyłając e-mail na adres [email protected]. Dostawca wskazuje, że reklamacja powinna dotyczyć kwestii, które pozostają w gestii Dostawcy. W gestii Dostawcy nie leżą przede wszystkim zasady rabatów, ofert specjalnych czy innych ofert, które Serwis prezentuje Użytkownikom.
 3. Zgłaszając reklamację, Użytkownik powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację, nazwę i model urządzenia, na którym doświadczył nieprawidłowego działanie Serwisu, wersję systemu operacyjnego oraz opis zdarzenia. Brak którejkolwiek z tych informacji może utrudnić lub uniemożliwić zweryfikowanie reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji, przy czym Dostawca zastrzega sobie prawo przedłużenia tego terminu w przypadkach szczególnie skomplikowanych, przy czym termin rozpatrywania reklamacji nie może być dłuższy niż 30 dni.
 5. Dostawca wskazuje, że dane zawarte w Serwisie stanowią dane dostarczane przez podmioty trzecie. Dostawca nie weryfikuje ich poprawności i aktualności, a jedynie dostarcza narzędzia umożliwiające skorzystanie z tych danych.
 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem, jeżeli Dostawca udostępnił możliwość korzystania z Serwisu za wyraźną zgodą Użytkownika i poinformował przed rozpoczęciem korzystania, że po jego rozpoczęciu Użytkownik utraci prawo odstąpienia od umowy. Wyłączenie prawa odstąpienia dotyczy tylko sytuacji w których korzystanie z Serwisu powiązane jest z dokonywaniem płatności.

Art. 5

[Ochrona danych osobowych]

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Dostawca. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich zmiany, uzupełnienie, usunięcia, sprostowania i czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację. Zakres uprawnień Użytkowników regulują aktualnie obowiązujące przepisy normujące zasady przetwarzania danych osobowych.
 2. Podczas rejestracji oraz w późniejszym okresie korzystania z Serwisu Użytkownik może udzielić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (np. w celach marketingowych) oraz w każdym czasie odwołać tę zgodę.
 3. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].
 4. Zakładając konto użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do podania prawidłowych danych i ich aktualizacji za każdym razem, gdy ulegną zmianie.
 5. Serwis może zbierać dane dotyczące korzystania z Użytkownika z serwisu do celów statystycznych oraz innych celów, jeśli wyrazisz na to zgodę. W tym celu pozyskane mogą być np. informacje o miejscach, w których logujesz się do Serwisu, czasie korzystania z niego, podejmowanych interakcjach. W ramach konta Użytkownik może uzyskać dostęp do niektórych interakcji podejmowanych za pomocą Serwisu, np. historii swoich zamówień.
 6. W przypadku korzystania z Serwisu na urządzeniu, które pozwala na zapisywanie plików cookies, mogą być zapisywane pliki cookies (ciasteczka). Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć zapisywanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu, z którego korzysta Serwis. Dostawca wskazuje, że w większości przypadków ustawienia przeglądarki internetowej pozwalają na domyślne zapisywanie plików cookies oraz innych informacji o Użytkowniku.
 7. W Serwisie mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych. Dostawca wskazuje, że po przejściu na te strony należy zapoznać się z polityką prywatności, regulaminem lub warunkami świadczenia usług, które na tych stronach obowiązują.

Art. 6

[Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy, w tym dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną, prawa autorskiego i praw pokrewnych, ochrony danych osobowych oraz prawa zobowiązań. Żadne z postanowień Regulaminu nie powinno być rozumiane w taki sposób, że ogranicza powszechnie obowiązujące uprawnienia konsumenta w przypadku umów zawieranych drogą elektroniczną.
 2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu.
 3. Regulamin może ulegać zmianom. O zmianach Użytkownik zostanie poinformowany z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni za pomocą komunikatu wyświetlanego w Serwisie, bądź w inny sposób (np. za pomocą wiadomości e-mail). Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu. Jeżeli Użytkownik chce również, aby Dostawca usunął dane podane w związku z korzystaniem z Serwisu, to należy zwrócić się z takim żądaniem na adres [email protected]. Po otrzymaniu takiego żądania Dostawca niezwłocznie usuwa dane Użytkownika.
 4. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z możliwości pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów oraz innych organów, instytucji i organizacji społecznych do których zadań należy ochrona konsumentów – zgodnie z przepisami dotyczącymi rozstrzygania takich sporów.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2021 r.

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ “Rabater Days”


1. ORGANIZATOR AKCJI
Organizatorem akcji promocyjnej „Rabeter Days”, zwanej dalej „Akcją Promocyjną” jest Boson Polska Sp. Zo.o. , z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bociania 21/1, 02-807 Warszawa, zwana dalej Organizatorem.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Celem Akcji Promocyjnej jest umożliwienie użytkownikom skorzystania z rabatów na zakupy lub usługi na podstawie kuponów/kodów rabatowych, które będą zamieszczone na stronie internetowej rabater.pl
2.2. Partnerami Akcji Promocyjnej są firmy prezentujące oferty swoich produktów lub usług na stronie internetowej rabater.pl udzielające rabatu lub innej promocji użytkownikom na zakupy dokonywane we wskazanych sklepach stacjonarnych/ internetowych lub usługi świadczone we wskazanych miejscach, w formie i terminie opisanych na kuponie rabatowym.
2.3. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zrealizować uprawnienie wynikające z posiadania kuponu rabatowego za zgodą przedstawiciela ustawowego.
3. ZASADY AKCJI
3.1 Kupony/kody rabatowe z ofertą produktów lub usług firm biorących udział w Akcji Promocyjnej będą opublikowane na stronie rabater.pl.
3.2 Każdy kupon/kod rabatowy zawiera następujące informacje: nazwę firmy/marki, wysokość rabatu, okres obowiązywania rabatów oraz rodzaj asortymentu bądź usługi objętej promocją.
3.3 Kupony/kody rabatowe mogą być realizowane we wszystkich sklepach biorących udział w Akcji Promocyjnej od 20 do 23 października 2022 roku. W przypadku, gdy Partner Akcji Promocyjnej oferuje inny termin obowiązywania rabatów, informacja taka znajduje się na kuponie rabatowym.
3.4 W przypadku sklepów stacjonarnych, kupon uprawnia do zakupu w okresie trwania Akcji Promocyjnej, który będzie weryfikowany poprzez ukazanie kuponu rabatowego na urządzeniu elektronicznym lub użycie kodu rabatowego widocznego na kuponie rabatowym. W przypadku sklepów internetowych do zakupów z rabatem upoważnia specjalny kod zamieszczony na kuponie.
3.5 Kupon/kod rabatowy uprawnia do zakupów, bez względu na ilość sztuk, chyba że wzbudza ona podejrzenie zakupu w celu odsprzedaży.
3.6 Aby zrealizować kupon/kod objęty Akcją Promocyjną należy przy zakupie w wybranym sklepie bądź punkcie usługowym objętym Akcją Promocyjną okazać kupon dostępny na stronie rabater.pl lub użyć kodu rabatowego widniejącego na kuponie rabatowym, który uprawnia do
otrzymania rabatu. W przypadku zakupów online przy płaceniu za wybrany produkt bądź usługę należy wpisać kod rabatowy znajdujący się na kuponie rabatowym.
3.7 Rabaty wynikające z kuponów/kodów objętych Akcją Promocyjną nie łączą się z innymi promocjami wprowadzonymi przez Parterów tj. nie będą udzielane na zakup produktów, które zostały między innymi objęte innymi promocjami, obniżkami, przecenami itp.
3.8 Kupony/kody rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne produkty lub usługi.
3.9 Pracownik sklepu biorącego udział w Akcji Promocyjnej uprawniony jest do odmówienia przyjęcia kuponu i jego realizacji, jeżeli przedłożony kupon budzi jego wątpliwości co do autentyczności i/lub legalności pochodzenia.
3.10 Uprawnienia wynikające z posiadania kuponu rabatowego nie będą realizowane po zakończeniu Akcji Promocyjnej, chyba że taka informacja znajdzie się na kuponie rabatowym.
3.11 W związku z panującym wirusem SARS-CoV-2, Organizatorzy oświadczają, iż nie ponoszą odpowiedzialności za ograniczenia, utrudnienia lub brak możliwości przeprowadzenia w całości lub części Akcji Promocyjnej z powodu wprowadzenia przez organy władzy państwowej regulacji prawnych wynikających z ograniczeń lub obowiązków. Dodatkowo w przypadku działania siły wyższej, Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utrudnienia, ograniczenia lub brak możliwości przeprowadzenia Akcji Promocyjnej. Siła Wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec normalnie istniejącymi środkami, w szczególności: epidemia, wprowadzenie stanu wyjątkowego, wojna, strajk, klęski żywiołowe, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków oraz akty władzy publicznej itp., które uniemożliwiają realizację Akcji Promocyjnej.
4. POSTANOWIENIA KOOCOWE
4.1 Firmy uczestniczące w Akcji Promocyjnej zobowiązują się udzielić rabatu użytkownikom na podstawie okazanych przez nich kuponów/kodów rabatowych dostępnych na stronie rabater.pl.
4.2 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania podejmowane przez obsługę sklepów/punktów biorących udział w Akcji Promocyjnej, w tym za problemy techniczne mające wpływ na realizację zniżek w poszczególnych sklepach/punktach.
4.3. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zgodę Uczestnika na warunki promocji określone niniejszym Regulaminem.
4.4. Wszelkie reklamacje związane z Akcją Promocyjną należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na podany powyżej adres wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w terminie do 14 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej.
4.5 Niniejszy Regulamin akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora Akcji Promocyjnej.

 

REGULAMIN KONKURSU „Rozdajemy Vouchery – Wystarczy Komentarz”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Organizatorem oraz Fundatorem Konkursu jest Boson Sp. z O. O. z siedzibą przy ul. Bocianiej 21, 02-807 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000520113, NIP: 9512385545, kapitał zakładowy 5000 zł, BDO: (dalej„Organizator” lub „Fundator”), który odpowiada za obsługę Konkursu.
1.2 Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady udziału w konkursie „Rozdajemy Vouchery – Wystarczy Komentarz” oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej „Konkurs”).
1.3 Organizator Konkursu powoła komisję konkursową składającą się z co najmniej 2 osób, w której skład wejdzie przedstawiciel Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”). Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało wyłonienie Zwycięzców i stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21.10.2022 r. o godzinie 14:00, a kończy się dnia 28.10.2022 r. o godzinie 23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
1.4 Fundator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).
1.5 Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 847).
1.6 Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne zwane dalej„Uczestnikami”, które spełniają kumulatywnie następujące wymagania:
a) są pełnoletnie;
b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
c) mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
d)wyraziły zgody określone w Regulaminie i zaakceptowały postanowienia Regulaminu;
f)w Czasie Trwania Konkursu wykonały wszystkie następujące czynności konkursowe: Dodanie komentarza pod postem na Instagramie, mówiącym o rzeczy kupionej ze zniżką.
2.2 Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie. Organizator zastrzega, że niespełnienie któregokolwiek z warunków daje Organizatorowi prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.
2.3 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Fundatora lub Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, powinowatych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz małżonka przysposobionego.
3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
3.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien spełnić łącznie wszystkie warunki określone w Regulaminie w terminie 21 – 28 października 2022, tj. dodanie komentarza pod postem na Instagramie, mówiącym o rzeczy kupionej ze zniżką.
3.2 Jeden Uczestnik może tylko raz zgłosić uczestnictwo w Konkursie (w całym okresie jego trwania) oraz może wygrać tylko jedną nagrodę przeznaczoną dla jednego zwycięzcy. Jeśli Uczestnik zgłosi się do udziału w Konkursie kilkukrotnie, pod uwagę zostanie wzięte tylko pierwsze Zgłoszenie.
3.3 Organizator jest upoważniony do wykluczenia z Konkursu Uczestnika lub usuwania z Konkursu Zgłoszeń, w szczególności w następujących przypadkach:
a) niezgodności z Regulaminem;
b) naruszenia prawa lub dobrych obyczajów;
c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych (w szczególności praw do wizerunku) i praw autorskich;
d) gdy Zgłoszenie zawiera wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne, prezentuje zachowania niebezpieczne, nawołuje do przemocy lub nietolerancji, promuje produkty inne niż znajdujące się na Stronie Konkursowej,
e) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zgłoszenia i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie;
f) gdy Uczestnik dokonał więcej niż jednego Zgłoszenia Udziału w Konkursie (z zastrzeżeniem postanowień ust.3 niniejszego paragrafu, tj. tylko pierwsze zgłoszenie zostanie wzięte pod uwagę);
g) gdy Uczestnik nie odpowie na pytanie konkursowe, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
3.4 Zgłoszenia nie mogą być edytowane po ich zamieszczeniu w sekcji komentarzy.
3.5 Zgłoszenie konkursowe przesłane przez Uczestnika w Konkursie nie może zawierać jakichkolwiek przekazów promocyjnych ani reklamowych m.in. towarów, usług, znaków towarowych i/lub podmiotów.
4. KOMISJA KONKURSOWA
4.1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja” lub „Komisja Konkursowa”).
4.2. W skład Komisji wejdą 2 (słownie: dwie) osoby wskazane przez Organizatora.
4.3. Komisja spośród wszystkich nadesłanych Zgłoszeń do Konkursu dokona wyboru 3 (słownie: trzech) zwycięzców w sposób określony w § 5 Regulaminu. Dokonując wyboru, Komisja będzie kierować się zgodnością z Regulaminem oraz kreatywnością i oryginalnością przesłanego komentarza.
4.4. Wyłącznie Komisja jest uprawniona do dokonania oceny komentarzy konkursowych i wyłonienia zwycięzców Konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie.
5. NAGRODY
5.1. Nagrodą w konkursie jest voucher do wykorzystania przez zwycięzcę w sklepie internetowym www.multivoucher.pl, o równowartości 100 złotych.
5.2. Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni spośród nadesłanych Zgłoszeń 3 (słownie: trzy osoby), które zgodnie z uznaniem Komisji Konkursowej i w oparciu o jej swobodną ocenę, przesłały w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem Komentarz, zawierający najciekawszą i najbardziej oryginalną historię o sytuacji z udziałem komunikacji miejskiej. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
5.3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej oraz zostanie mu wręczona nagroda drogą mailową, na adres e-mail wskazany przez niego w wiadomości prywatnej na Instagramie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu (tj. do 15.09.2022r).
5.4. Każdy zwycięzca wygrywa jedną nagrodę. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie jeden raz podczas całego okresu jego trwania.
5.5. Uczestnik oświadcza, że wykonał zadanie konkursowe samodzielnie oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do treści Zgłoszenia. Uczestnik zapewnia, iż Zgłoszenie w Konkursie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich.
5.6. Naruszenie przez Uczestnika postanowienia, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.
5.7. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń zawartych w § 3 ust. 4 Regulaminu okazało się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności z tym związanej.
5.8. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę, w tym nagrodę pieniężną, jak również prawo do nich nie może być przeniesione na jakąkolwiek osobę trzecią. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród.
6. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ I WRĘCZENIE NAGRÓD
6.1. Organizator poinformuje zwycięzców o wygranej w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przy zgłaszaniu uczestnictwa w Konkursie w terminie do 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu (tj. do 23.09.2022r). Uczestnik będący zwycięzcą otrzyma voucher na zakupy do wykorzystania w sklepie internetowym Organizatora o równowartości zakupu dokonanego podczas zgłaszania się do Konkursu zgodnie z Regulaminem.
6.2. Brak poinformowania o wygranej w terminie określonym w ust. 1 powyżej jest równoznaczny z brakiem przyznania Uczestnikowi nagrody.
6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy o wygranej w przypadku podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych lub z innych powodów leżących po stronie Uczestnika, takich jak w szczególności trwałe problemy techniczne związane z wybraną formą komunikacji.
6.4. Zwycięzcą Konkursu może zostać tylko osoba, która spełnia warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Komisja może dokonać sprawdzenia spełniania przez Uczestnika Konkursu warunków określonych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu lub zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie lub w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu lub zwycięzca Konkursu w inny sposób naruszył niniejszy Regulamin, inne przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego przy uczestnictwie w Konkursie (w tym Uczestnik bierze udział w Konkursie posługując się kilkoma kontami na Instagramie w celu zgłaszania rzekomo różnych uczestników; Uczestnik podaje Organizatorowi nieprawdziwe dane osobowe, fikcyjne adresy e-mail bądź dane innych osób; Uczestnik podejmuje działania, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, zasad uczestnictwa w Konkursie lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podejmuje działania mające na celu nieuczciwe podwyższenie szans na wygraną), Komisja może wyeliminować go z Konkursu, a w przypadku, gdyby nagroda została mu wydana, taki zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do zwrotu tej nagrody lub jej równowartości w formie pieniężnej w sposób i w czasie wskazanych przez Organizatora Konkursu. W takiej sytuacji Organizator Konkursu może wyłonić innego zwycięzcę Konkursu, odpowiednio według kryteriów, o których mowa powyżej, lub zrezygnować z wyłaniania zwycięzcy Konkursu.
7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
7.1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacja powinna zostać maksymalnie w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników na adres mailowy:[email protected] . Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
7.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, tak aby umożliwić kontakt z nią w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego, a ponadto powinna wskazywać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie: 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
7.3. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
7.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.
7.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
8.2. Organizator i Fundator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, nieodebranie przez Zwycięzcę przesyłki w terminie, bądź innego typu nieprawidłowości leżącymi po stronie Uczestników.
9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
9.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r., w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest zgoda uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W zakresie w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
9.2. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Boson Sp. z O. O. z siedzibą przy ul. Bocianiej 21, 02-807 Warszawa, NIP: 9512386527, który będzie przetwarzał je w celu realizacji Konkursu, tj. zbierania danych z formularza i weryfikacja poprawności zgłoszeń. W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów prawa dane będą przechowywane przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
9.3. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane uczestników: Imię i nazwisko, a w przypadku Laureatów przetwarzane są również dane w postaci: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy, data urodzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
9.4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Konkursu przez czas do dnia zakończenia postępowań reklamacyjnych, nie później jednak niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia Konkursu. W przypadkach, w których postępowanie reklamacyjne będzie wymagało dłuższego czasu procedowania, czas przetwarzania danych osobowych zostanie stosownie przedłużony. Po tym czasie wszystkie dane zostaną usunięte. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie rozliczenia podatku z tytułu wydanych nagród w Konkursie przez okres 5 lat począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. Po tym czasie wszystkie dane zostaną usunięte.
9.5. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Uczestnik posiada także prawo do uzyskania kopii danych. Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo przetwarzania danych, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO. Podanie przez Uczestnika danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Konkursie.
9.6. Dane osobowe podane w Konkursie mogą zostać udostępnione usługodawcom świadczącym usługi dla Organizatora w celu realizacji Konkursu lub jeżeli taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.
9.7. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9.8. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych powinny być kierowane na adres: [email protected]
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie pod adresem https://rabater.pl/regulamin-rabater/ oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.
10.2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu wyłącznie w przypadku ważnych przyczyn, tj. zmian przepisów prawa wpływających na zasady przeprowadzenia Konkursu lub wprowadzenia istotnych zmian związanych z funkcjonowaniem strony wynikających z jej rozwoju lub postępu technologicznego, pod warunkiem, że jest to uzasadnione celem Konkursu lub nie naruszy praw nabytych przez Uczestników i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona na stronie Organizatora:www.multivoucher.pl .
10.3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
10.4. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
10.5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu, jak również usunie wszelkie Zgłoszenia przesłane przez takiego Uczestnika.
10.6. Konkurs nie łączy się w okresie jego trwania z innymi ofertami, promocjami, konkursami lub akcjami specjalnymi organizowanymi przez Organizatora, chyba, że regulamin danej oferty, promocji, konkursu lub akcji specjalnej stanowi inaczej.
10.7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
10.8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
10.9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.09.2022r.

 

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj voucher na przejazd”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Organizatorem oraz Fundatorem Konkursu jest Boson Sp. z O. O. z siedzibą przy ul. Bocianiej 21, 02-807 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000520113, NIP: 9512385545, kapitał zakładowy 5000 zł, BDO: (dalej„Organizator” lub „Fundator”), który odpowiada za obsługę Konkursu.
1.2 Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady udziału w konkursie „Wygraj voucher na przejazd” oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej „Konkurs”).
1.3 Organizator Konkursu powoła komisję konkursową składającą się z co najmniej 2 osób, w której skład wejdzie przedstawiciel Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”). Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało wyłonienie Zwycięzców i stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.09.2022 r. o godzinie 17:00, a kończy się dnia 15.09.2022 r. o godzinie 23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
1.4 Fundator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).
1.5 Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 847).
1.6 Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE 
2.1W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne zwane dalej„Uczestnikami”, które spełniają kumulatywnie następujące wymagania:
a) są pełnoletnie;
b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
c) mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
d)wyraziły zgody określone w Regulaminie i zaakceptowały postanowienia Regulaminu;
f)w Czasie Trwania Konkursu wykonały wszystkie następujące czynności konkursowe:
Dodanie komentarza pod postem na Instagramie opisującym sytuację związaną z komunikacją miejską i oznaczenie profilu na Instagramie innego niż profil osoby komentującej
2.2 Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie. Organizator zastrzega, że niespełnienie któregokolwiek z warunków daje Organizatorowi prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.
2.3 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Fundatora lub Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, powinowatych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz małżonka przysposobionego.
3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
3.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien spełnić łącznie wszystkie warunki określone w Regulaminie w terminie 12 – 15 września 2022, tj. dodanie komentarza pod postem na Instagramie opisującym sytuację związaną z komunikacją miejską i oznaczenie profilu na Instagramie innego niż profil osoby komentującej
3.2 Jeden Uczestnik może tylko raz zgłosić uczestnictwo w Konkursie (w całym okresie jego trwania) oraz może wygrać tylko jedną nagrodę przeznaczoną dla jednego zwycięzcy. Jeśli Uczestnik zgłosi się do udziału w Konkursie kilkukrotnie, pod uwagę zostanie wzięte tylko pierwsze Zgłoszenie.
3.3 Organizator jest upoważniony do wykluczenia z Konkursu Uczestnika lub usuwania z Konkursu Zgłoszeń, w szczególności w następujących przypadkach:
a) niezgodności z Regulaminem;
b) naruszenia prawa lub dobrych obyczajów;
c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych (w szczególności praw do wizerunku) i praw autorskich;
d) gdy Zgłoszenie zawiera wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne, prezentuje zachowania niebezpieczne, nawołuje do przemocy lub nietolerancji, promuje produkty inne niż znajdujące się na Stronie Konkursowej,
e) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zgłoszenia i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie;
f) gdy Uczestnik dokonał więcej niż jednego Zgłoszenia Udziału w Konkursie (z zastrzeżeniem postanowień ust.3 niniejszego paragrafu, tj. tylko pierwsze zgłoszenie zostanie wzięte pod uwagę);
g) gdy Uczestnik nie odpowie na pytanie konkursowe, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
3.4 Zgłoszenia nie mogą być edytowane po ich zamieszczeniu w sekcji komentarzy.
3.5 Zgłoszenie konkursowe przesłane przez Uczestnika w Konkursie nie może zawierać jakichkolwiek przekazów promocyjnych ani reklamowych m.in. towarów, usług, znaków towarowych i/lub podmiotów.
4.  KOMISJA KONKURSOWA
4.1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja” lub „Komisja Konkursowa”).
4.2. W skład Komisji wejdą 2 (słownie: trzy) osoby wskazane przez Organizatora.
4.3. Komisja spośród wszystkich nadesłanych Zgłoszeń do Konkursu dokona wyboru 3 (słownie: stu) zwycięzców w sposób określony w § 5 Regulaminu. Dokonując wyboru, Komisja będzie kierować się zgodnością z Regulaminem oraz kreatywnością i oryginalnością przesłanego komentarza.
4.4. Wyłącznie Komisja jest uprawniona do dokonania oceny zdjęć konkursowych i wyłonienia zwycięzców Konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie.
5. NAGRODY
5.1. Nagrodą w konkursie jest voucher do wykorzystania przez zwycięzcę w sklepie internetowym www.multivoucher.pl, o równowartości 25 złotych.
5.2. Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni spośród nadesłanych Zgłoszeń 3 (słownie: trzy osoby), które zgodnie z uznaniem Komisji Konkursowej i w oparciu o jej swobodną ocenę, przesłały w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem Komentarz, zawierający najciekawszą i najbardziej oryginalną historię o sytuacji z udziałem komunikacji miejskiej. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
5.3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej oraz zostanie mu wręczona nagroda drogą mailową, na adres e-mail wskazany przez niego w wiadomości prywatnej na Instagramie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu (tj. do 15.09.2022r).
5.4. Każdy zwycięzca wygrywa jedną nagrodę. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie jeden raz podczas całego okresu jego trwania.
5.5. Uczestnik oświadcza, że wykonał zadanie konkursowe samodzielnie oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do treści Zgłoszenia. Uczestnik zapewnia, iż Zgłoszenie w Konkursie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich.
5.6. Naruszenie przez Uczestnika postanowienia, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.
5.7. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń zawartych w § 3 ust. 4 Regulaminu okazało się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności z tym związanej.
5.8. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę, w tym nagrodę pieniężną, jak również prawo do nich nie może być przeniesione na jakąkolwiek osobę trzecią. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród.
6. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ I WRĘCZENIE NAGRÓD
6.1. Organizator poinformuje zwycięzców o wygranej w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przy zgłaszaniu uczestnictwa w Konkursie w terminie do 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu (tj. do 23.09.2022r). Uczestnik będący zwycięzcą otrzyma voucher na zakupy do wykorzystania w sklepie internetowym Organizatora o równowartości zakupu dokonanego podczas zgłaszania się do Konkursu zgodnie z Regulaminem.
6.2. Brak poinformowania o wygranej w terminie określonym w ust. 1 powyżej jest równoznaczny z brakiem przyznania Uczestnikowi nagrody.
6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy o wygranej w przypadku podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych lub z innych powodów leżących po stronie Uczestnika, takich jak w szczególności trwałe problemy techniczne związane z wybraną formą komunikacji.
6.4. Zwycięzcą Konkursu może zostać tylko osoba, która spełnia warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Komisja może dokonać sprawdzenia spełniania przez Uczestnika Konkursu warunków określonych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu lub zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie lub w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu lub zwycięzca Konkursu w inny sposób naruszył niniejszy Regulamin, inne przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego przy uczestnictwie w Konkursie (w tym Uczestnik bierze udział w Konkursie posługując się kilkoma kontami na Instagramie w celu zgłaszania rzekomo różnych uczestników; Uczestnik podaje Organizatorowi nieprawdziwe dane osobowe, fikcyjne adresy e-mail bądź dane innych osób; Uczestnik podejmuje działania, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, zasad uczestnictwa w Konkursie lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podejmuje działania mające na celu nieuczciwe podwyższenie szans na wygraną), Komisja może wyeliminować go z Konkursu, a w przypadku, gdyby nagroda została mu wydana, taki zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do zwrotu tej nagrody lub jej równowartości w formie pieniężnej w sposób i w czasie wskazanych przez Organizatora Konkursu. W takiej sytuacji Organizator Konkursu może wyłonić innego zwycięzcę Konkursu, odpowiednio według kryteriów, o których mowa powyżej, lub zrezygnować z wyłaniania zwycięzcy Konkursu.
7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
7.1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacja powinna zostać maksymalnie w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników na adres mailowy:[email protected] . Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
7.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, tak aby umożliwić kontakt z nią w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego, a ponadto powinna wskazywać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie: 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
7.3. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
7.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.
7.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
8.2. Organizator i Fundator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, nieodebranie przez Zwycięzcę przesyłki w terminie, bądź innego typu nieprawidłowości leżącymi po stronie Uczestników.
9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
9.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r., w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest zgoda uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W zakresie w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
9.2. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Boson Sp. z O. O. z siedzibą przy ul. Bocianiej 21, 02-807 Warszawa, NIP: 9512386527, który będzie przetwarzał je w celu realizacji Konkursu, tj. zbierania danych z formularza i weryfikacja poprawności zgłoszeń. W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów prawa dane będą przechowywane przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
9.3. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane uczestników: Imię i nazwisko, a w przypadku Laureatów przetwarzane są również dane w postaci: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy, data urodzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
9.4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Konkursu przez czas do dnia zakończenia postępowań reklamacyjnych, nie później jednak niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia Konkursu. W przypadkach, w których postępowanie reklamacyjne będzie wymagało dłuższego czasu procedowania, czas przetwarzania danych osobowych zostanie stosownie przedłużony. Po tym czasie wszystkie dane zostaną usunięte. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie rozliczenia podatku z tytułu wydanych nagród w Konkursie przez okres 5 lat począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. Po tym czasie wszystkie dane zostaną usunięte.
9.5. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Uczestnik posiada także prawo do uzyskania kopii danych. Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo przetwarzania danych, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO. Podanie przez Uczestnika danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Konkursie.
9.6. Dane osobowe podane w Konkursie mogą zostać udostępnione usługodawcom świadczącym usługi dla Organizatora w celu realizacji Konkursu lub jeżeli taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.
9.7. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9.8. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych powinny być kierowane na adres: [email protected]
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie pod adresem https://rabater.pl/regulamin-rabater/ oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.
10.2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu wyłącznie w przypadku ważnych przyczyn, tj. zmian przepisów prawa wpływających na zasady przeprowadzenia Konkursu lub wprowadzenia istotnych zmian związanych z funkcjonowaniem strony wynikających z jej rozwoju lub postępu technologicznego, pod warunkiem, że jest to uzasadnione celem Konkursu lub nie naruszy praw nabytych przez Uczestników i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona na stronie Organizatora:www.multivoucher.pl .
10.3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
10.4. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
10.5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu, jak również usunie wszelkie Zgłoszenia przesłane przez takiego Uczestnika.
10.6. Konkurs nie łączy się w okresie jego trwania z innymi ofertami, promocjami, konkursami lub akcjami specjalnymi organizowanymi przez Organizatora, chyba, że regulamin danej oferty, promocji, konkursu lub akcji specjalnej stanowi inaczej.
10.7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
10.8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
10.9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.09.2022r.